عنوان(دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./دانلود مبانی نظری روشهای تامین مالی و مخارج دولت,دانلود پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت,تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت/دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی و مخارج دولت|40104605|fsx39023688|

مطالعات انجام شده در كشور :

1-1-2 : هدف از این تحقیق بررسی عملكرد راههای مختلف كسب در آمد متوسط دولت در تامین مخارج و مقایسه نتایج حاصل از به كارگیری هر یك از روشهای تامین مالی و تاثیر آن بر متغیرهای كلان اقتصادی از جمله مصرف بخش بخصوصی می باشد.

بیگلو در قسمتی از تحقیق خود فرضیه ای را مطرح می كند مبتنی بر اینكه روشهای تامین مالی و مخارج دولت برروی مصرف بخش خصوصی تاثیری ندارد و یا در صورت داشتن رابطه تاثیری منفی دارد . یعنی افزایش مخارج دولت باعث كاهش مصرف بخش خصوصی می شود.

بدین منظور جهت آزمون فرضیه و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق شبیه سازی در مقایسه نتایج حاصل از برآورد الگو با به كارگیری اطلاعات سری زمانی از سال 1340 تا 1375 و با استفاده از برآورد سه مرحله ای حداقل مربعات معمولی نمایانگر تاثیر مثبت و ناچیز مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی بوده است. در نتیجه براساس این برآورد فرضیه تحقیق رد شده است.

2-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران2

هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می باشد.برای دستیابی به این هدف ابتدا الگویی مشتمل بر سه معادله رفتاری شامل مخارج مصرف خانوار شهری مخارج مصرف خانوار روستایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تدوین و طراحی و با استفاده از داده های سالیانه ایران برای دوره زمانی1347-1376برآورد گردیده است.تخمین ضرائب الگو با استفاده از روش بر آورد گر الگوهای خود توزیع با وقفه های گسترده صورت گرفته است.

نتایج حاصل از برآورد الگوهای به کار گرفته شده به شرح زیر می باشد:

1)در تابع مخارج خانوار شهری کشش مصرف خانوار شهری نسبت به مخارج جاری و عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب بیانگر اثر جایگزینی و اثر مکملی می باشد.

2)در تابع مخارج خانوار روستایی کشش مصرف خانوارروستایی نسبت به مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی بوده و نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر کرد.

3)در تابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار نیست.

3-1-2 تحقیق بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران1

رمضانی در این تحقیق در پی بررسی تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350-1375می باشد برای این منظور در سری سیستم معادلات همزمان طراحی و با استفاده از روش بر آورد سه مرحله ای حد اقل مربعات بر آورد گردیده است. نتایج حاصا نشان می دهد کشش وتولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج کل دولت و اجرای آن در اقتصاد ایران مثبت می باشد و همچنین کشش سهم سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت یه سهم مخارج عمرانی دولت مثبت بوده که این پدیده حکایت از ضرورت حضور دولت در سرمایه گذاری در امور عمرانی و زیر بنایی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بیشتربخش خصوصی دارد.

4-1-2:بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی در ایران.2

در این مطالعه به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1338-1379پرداخته شده است. برای این منظور از

1) رمضانی؛ح.؛(1379) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی محمد علی قطمیری

2) یزدانی ؛الف.؛(1380) "بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوهای خود بازگشت توزیعی در ایران"؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز به راهنمایی دکتر محمد علی قطمیری

توابع تولید دوبخشی و نیز الگوی خود بازگشت با و قفه های توزیعی استفاده گردیده استکه نشاندهنده آن است که:

اولا: بین اجزا تشکیل دهنده مخارج دولت و رشد اقتصادی روابط بلند مدت وجود دارد.

ثانیا: تاثیر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع بلند مدت و کوتاه مدت مثبت و از نظر آماری معنی دار می باشد.

ثالثا: مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر مثبت و معنی دار ی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

رابعا: گرچه تاثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی بلند مدت منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد اما این نتایج در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است.


مطالب دیگر:
بررسی اقدامات تامینی و تربیتیایکائوبررسی آسیب شناسی مبارزه با جرائم مواد مخدر در ایرانبررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایرانبررسی حدود و اختیارات و وظایف شورای نگهبانبررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایرانبررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین المللبررسی فرزند خواندگی در حقوق ایرنبررسی فصل 14 قانون خدمات کشوری و قانون استخدام کشوریبررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنیبررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنیبررسی وضعیت اقتصادی فقرا و ثروتمندان شهر شیراز با جرایم ارتکابیبررسی جرم سیاسی در حقوق ایرانبررسی صدور جرم كارت پایان خدمت متقلبانهبررسی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی استرالیابررسی تاثیر حذف یا احیا دادسرا در اطاله یا تریع در دادرسیبررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاریتاثیر فساد بر اقتصاد با تاكید بر جرم اختلاس و كمردردمقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا توسط ورقهای FRPمقاله آموزشی ورزش در اسلاممقاله آموزشی اهمیت و تاثیر ورزش در نشاط و موفقیتمقاله آموزشی ورزش و اهمیت آن در روان درمانیمقاله آموزشی بازی های محلی استان بوشهرمقاله آموزشی آشنایی با سونامقاله آموزشی تاریخچه تفنگ های تک تیرانداز